ЛОТ4 Път ІІ-29 Варна – Добрич


ЛОТ4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Строител: ДЗЗД „ПХ-Добрич”, с участници в обединението „Пътстрой Бургас” ЕООД и „Хидрострой” АД

Договор за Строителство: BG16RFOP001-7.001-0004-S-01, изх. № РД-36-2/30.05.2017г.


Консултант/Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД

Договор за СН: BG16RFOP001-7.001-0004-U-01, изх. № РД-36-3/08.06.2017г.


Проектант: „Трансконсулт-22” ООД

Договор за проектиране: BG161PO001/5-01/2008/059-U-016, изх. № РД-37-27/04.07.2014г.


Разрешение за строеж: № РС – 52 от 22.08.2016 г.

Протокол обр. 2а: 16.06.2017 г.


По изпълнение на СМР по Договора:

- Обща цена е в размер 7 111 433,65 (седем милиона сто и единадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева и 65 ст.) лева без ДДС;

- За изпълнение на СМР е в размер 6 461 303,32 (шест милиона четиристотин шестдесет и един лева и 32 ст.) лева без ДДС.


Цена за изпълнение на Договора за строителен надзор е в размер на 161 613,00 (сто шестдесет и една хиляди шестстотин и тринадесет) лева без ДДС и е в размер на 193 935,60 (сто деветдесет и три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 60 ст.) лева с ДДС.

Обектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


Срок за упражняване на СН: 13 месеца

Начална дата: 16.06.2017 г.

Крайна дата: 16.07.2017 г.