Център за разделно събрани отпадъци - Монтана


Изграждане на Център за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана“ – етапно в УПИ LXII, кв.1, по плана на СПЗ - гр.Монтана

Възложител: ОБЩИНА МОНТАНА;

Строител: ДЗЗД „Монтана”

Строителен надзор: ОБЕДИНЕНИЕ „ПИИ-БПК-МОНТАНА-2016”, между „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД и „БУЛПРОЕКТ КОНСУЛТ” ООД

Проектанти: „БТ ИНЖЕНЕРИНГ”


Договор за обществена поръчка от 29.07.2016г., с предмет: осъществяване на строителен надзор по време.

За изпълнението на задълженията си по договора, Строителният надзор ще получи от Възложителя възнаграждение в общ размер 119 738,61 (сто и деветнадесет хиляди, седемстотин тридесет и осем лева и 0,61 ст.) без ДДС, вкл.:

- За изпълнение на Етап І – 24 785,89 (двадесет и четири хиляди, седемстотин осемдесет и пет лева и 0,89 ст.) без ДДС;

- За изпълнение на Етап ІІ – 94 952,72 (деветдесет и четири хиляди, деветстотин петдесет и два лева и 0,72 ст.) без ДДС.


Разрешение за строеж: № 5 от 28.01.2016г., издадено от Главния архитект на Община Монтана

Дата на Започване: 19.09.2016 г.

Дата на Започване на СМР: 26.09.2016 г.