АМ"Струма" - лот 3.3


Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница
Участък: „КРЕСНА - САНДАНСКИ" от км 397+000 до км 420+624 = км 420+628,478

Автомагистрала „Струма” (АМ „Струма“) е част от Трансевропейски коридор номер IV в участъка София - Кулата - Солун и осигурява пряк маршрут през България към Егейско море.

Като пътна артерия има, голямо значение за интегрирането на Националната транспортна инфраструктура в Европейската транспортна система. Тя предлага най-краткия маршрут за връзка между плавателния път на река Дунав и Егейско море и има важна роля за връзка между Румъния и България, респективно между Балтийско и Черно/Егейско море. Този маршрут е най-натоварения път минаващ през България по направлението Север – Юг.

Обектът се финансира по линия на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.

Настоящият договор обхваща супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 „Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624. Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км и за него са предвидени 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези. В този Лот трасето на магистралата е в близост до река Струма, като я пресича два пъти. Пресича последователно притоците на реката при км 401+810 река Злинска, река Цапаревска при км 405+500, река Потока при км 409+500. Преминава над ж.п. линията София-Кулата на км 415+826, пресича река Санданска Бистрица при км 416+92, Лешнишка при км 419+295.

Изпълнител: КОНСОРЦИУМ „СТРУМА - ЛОТ 3.3”, с партньори: „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, „Пътстрой - 92” АД, „Главболгарстрой” АД, „Геострой” АД и подизпълнител "ГБС "Благоевград" АД

Договор за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 - №137/25.09.2015г.

Максимална договорна цена по договора за строителство: 234 123 013 лв. без ДДС.

Консултант/инженер (строителен надзор): "Пътинвест – инженеринг" АД

Договор за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 - №138/25.09.2015г.

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СН: 2 998 161,28 лв (без ДДС)

Участъкът от АМ “Струма“ ЛОТ 3.3 е въведен в експлотация с РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на 17.12.2018г. и 02.09.2019г., и включват:

• Основно трасе: от км 397+000 до км 420+624 = км 420+628,478;

• Пътен възел „Кресна”;

• Пътен възел „Струмяни“ при км 405+648,50;

• Пътен възел „Сандански“ при км 416+700;

• Площадки за отдих: 3 и 4 при км 402+500;

• Площадки за отдих 5 и 6 при км 420+400;

• Пътни станции за ИТС при км: 398+500, 404+900; км 405+102,60; км 407+000; км 412+800; км 415+980; км 418+300; км 420+100;

• Видеонаблюдение на площадка за отдих №3, 4, 5, 6, ПВ”Струмяни” и ПВ”Сандански и мрежи от инженерната инфраструктура

• Пътна връзка на път І-1 (Е-79) с път BLG 1236 при км.420+628,478;

• Инженерни мрежи.