Път III – 293 „Александрия – Коритен - Северняк”


Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество между Румъния – България 2007 - 2013. Проект „Добромир – Крушари трансграничен път” Application number: 2/2i/-1.1-9

„Рехабилитация на път III – 293 „Александрия – Коритен - Северняк” от км 35+927 до км 39+695 – I участък и от км 39+695 до км 44+440 – II участък”

Възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Начало на строителство - Протокол обр. 2а от 27.08.2012 г.;

Край на строителство: Констативен акт обр. 15 от 12.06.2013 г.; Протокол 16 – 18.06.2013 г.;

Разрешение за ползване: № СТ-05-1032 от 19.06.2013 г.;

Срок на обекта: до подписване на Констативен акт обр. 15 от 12.06.2013 г.;

Строител: „ХИДРОСТРОЙ” АД, гр. Варна;

Строителен надзор: „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. София;

Проектант: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД, гр. Варна;

Стойност по договора за строителство: 5 151 210,58 лв. без ДДС;

Стойност на договора за СН: 149 042лв. без ДДС;

<< Обратно към обекти