Депо за ТБО – град Смолян


Реконструкция и модернизация на съществуващо регионално депо за ТБО – град Смолян – I–ви и II–ри етап

Депото за твърди битови отпадъци функционира от 1992г. Теренът, определен за дейностите по обезвреждане на битовите отпадъци, е съществуващото депо за отпадъци на града. Извършено е запечатване на „старите БО” с долния изолационен екран на новото депо и стабилизиране на основата от битови отпадъци за поемане натоварването от т.н. нови отпадъци.

От конфигурацията на дерето е приета посока на натрупване на отпадъците отдолу нагоре. При реконструкцията и модернизацията на депото е приета нова технология с цел опазване на околната среда.

Общ обем на запълване – 526511м3.

Сградата със сепариращата инсталация е ситуирана в северозападната част на УПИ І – Депо за ТБО, кв. 263 (нов) – публична общинска собственост. РЗП 1142.00м2.

Строител: „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД гр. Хасково – I-ви етап

Проектант: “ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград – I-ви етап

Строител и проектант: “ЕКО СВЯТ 2” ДЗЗД гр. Хасково – II-ри етап

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 19.12.2016 г.