II-11 „Козлодуй-Хърлец“


Основен ремонт (рехабилитация) на път II-11 „Козлодуй-Хърлец“ от км 83+700 до км 95+128, Община Козлодуй, Област Враца

Договор № IC 2017001 за консултантски услуги от 15 март 2017 г. сключен между Държавна агенция „Радиоактивни отпадъци” и „Пътинвест инженеринг” АД; Допълнение № 1 към договора от 01.02.2018 г.; Допълнение № 2 към договора от 10.08.2018 г. и Допълнение № 3 към договора от 06.11.2018 г.;

Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД, гр. София;

Начало на договора – 15.03.2017 г. датата на подписване на Договора за консултантски услуги;

Разрешение за строеж № РС-27 от 09.05.2018г., издадено от Министъра на МРРБ, заверено, че е влязло в сила на 30.05.2018г.;