II-57 „Стара Загора – Раднево - път II-55”


Рехабилитация на път II-57 „Стара Загора – Раднево - път II-55”, от км 31+880,95 до км 40+553,85, с обща дължина 8,673 км, област Сливен

Обектът започва при км 31+880,95 от път ІІ-57, границана административна област Стара Загора / Сливен, а краят е прикм 40+553,85, край на път ІІ-57, при рехабилитирано пътно кръстовище с път ІІ-55 в с.Новоселец. Преминава през населените места с.Пет могили и с.Новоселец. Участъкът за рехабилитация е в област Сливен. Теренът е равнинен.

Общата дължина на трасето е 8672,90м

Рехабилитираният път ІІ-57 „Стара Загора- Раднево- път ІІ-55 ”, от км 31+880,95 до км 40+553,85, с обща дължина 8,673 км е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ - 05 - 495/ 18.04.2019г.

Изпълнител: ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 2000” гр. Сливен

Проектант: „РУТЕКС” ООД, гр. София

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 13.04.2018 г.

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО: 5 300 655, 40 лв (без ДДС)

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СН: 142 405, 00 лв (без ДДС)

Път ІІ-57 „Стара Загора – Раднево - път ІІ-55”, от км 31+880,95 до км 40+553,85, с обща дължина 8,673 км, област Сливен е въведен в експлотация с РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на 18.04.2019г.