ЛОТ4 Път ІІ-29 Варна – Добрич


ЛОТ4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Строител: ДЗЗД „ПХ-Добрич”, с участници в обединението „Пътстрой Бургас” ЕООД и „Хидрострой” АД

Договор за Строителство: BG16RFOP001-7.001-0004-S-01, изх. № РД-36-2/30.05.2017г.


Консултант/Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД

Договор за СН: BG16RFOP001-7.001-0004-U-01, изх. № РД-36-3/08.06.2017г.


Проектант: „Трансконсулт-22” ООД

Договор за проектиране: BG161PO001/5-01/2008/059-U-016, изх. № РД-37-27/04.07.2014г.


Разрешение за строеж: № РС-52 от 22.08.2016 г., издадено от МРРБ с министър Лиляна Павлова, влязло в сила от 27.09.2016 г.

Протокол обр. 16 19.07.2018 г.;


Стойност на договора за строителство: 7 103 889 (седем милиона сто и три хиляди осемстотин осемдесет и девет) лева без ДДС;

Стойност на договора за строителен надзор: 161 613,00 (сто шестдесет и една хиляди шестстотин и тринадесет лева) лева без ДДС и е в размер 193 935,60 (сто деветдесет и три хиляди деветдесет хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 60 ст.) лева с ДДС;

В разглежданите участъци са включени: Участък 1 от км 20+394.73 до км 23+199.86, който е на територията на Област Варна, с общата дължина на трасето 2805.13 м (в права -2457.404 м; в крива - 347.725 м) и Участък 2 от км 25+342 до км 38+100.31, който е на територията на Област Добрич, с общата дължина на трасето е 12758.31 м ( в права - 11769.659м; в крива - 988.651м) .

Край на строителството - 14.06.2018 г., датата на подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа;