ЛОТ 7 Път ІІ-35 Плевен – Ловеч


ЛОТ 7 Път ІІ-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км

Договор № РД-36-1/08.06.2017 г. за консултантски услуги – строителен надзор в пълен обем, сключен между Агенция „Пътна инфраструктура” и „Пътинвест инженеринг” АД;

Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД

Строител: „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

Проектант: „ВИА ПЛАН“ ЕООД

Срок на изпълнение на обществената поръчка: 13 (тринадесет) месеца


Обща стойност на договора за строителство: 5 356 472,41 лв. (пет милиона триста петдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и два) лева без ДДС;

Стойност на договора за строителен надзор: 164 068,00 (сто шестдесет и четири хиляди шестдесет и осем лева) лева без ДДС и е в размер 196 881,60 (сто деветдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 60 ст.) лева с ДДС;