Център за разделно събрани отпадъци - Монтана


Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други – етапно

I етап: Довеждаща инфраструктура - В и К и ел. захранване, и улица с ОТ75 – ОТ76;

II етап: Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и ограда

Новоизграденият Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства, в т. ч. едрогабаритни, опасни отпадъци е част от общинската система за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци, като предназначението му е да бъдат приемани следните видове опасни отпадъци: опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, обемисти домакински отпадъци: шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други, облекла и текстилни отпадъци, рециклируеми отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, неупоменати другаде опасни отпадъци, образувани на територията на община Монтана. Разделно събраните битови отпадъци от домакинствата, ще се приемат и съхраняват до предаването им за последващо третиране.

За реализирането на обекта се изпълниха:

• Етап I: Изграждане на довеждаща инфраструктура - ВиК, ел. захранване и пътна връзка;

• Етап II: Склад за опасни отпадъци от домакинствата и склад за излязло от употреба електрическо оборудване; Навес над мултилифт контейнерите за едрогабаритни отпадъци; Битов контейнер; Офис контейнер; Водомерна шахта; Вертикална планировка и пътна; Периметрова охрана; Видеонаблюдение; Ограда; Площадкови комуникации; Технологична; Паркоустройство; Мълниезащита и Мобилно оборудване.

ПЛОЩ НА УПИ LXII - 7149 кв.м.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА СГРАДИТЕ - 997,30 кв.м.:

ПЛОЩ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - 3553,95 кв.м.

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ - 13,9%

ПРОЦЕНТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - 49,7 %

УСВОЕНА ПЛОЩ НА ПАРЦЕЛА - 4288,00 кв.м.


Възложител: ОБЩИНА МОНТАНА;

Строител: ДЗЗД “МОНТАНА“ с участници в обединението „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД (Водещ партньор на Обединението) и „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Проектант: „БТ ИНЖЕНЕРИНГ”

Строителен надзор: ): Обединение „ПИИ – БПК – Монтана - 2016“ с участници в обединението „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД (Водеща фирма в Обединение „ПИИ-БПК-Монтана-2016”) и „БУЛПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ООД.

Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа - за Етап I от 06.07.2018г. и за Етап II от 14.12.2018г.