Път II-81 Костинброд – Берковица – Монтана


ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 94+000 до км 101+199,48, област Монтана, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020”

Обект: Основен ремонт на път II-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 94+000 до км 101+199,48