Мост над река Джерман


Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700≡331+160 на АМ „Струма“

Необходимостта от укрепването е продиктувана от аварийното състояние на съоръжението, следствие на възникнал под него пожар на 13/08/2019г. В резултат на огневото въздействие възникнаха множество конструктивни повреди, налагащи мерки за възстановяване на носимоспособността и експлоатационната пригодност на съоръжението.

Целта на укрепването е да бъдат осигурена в пълна степен транспортно – експлоатационни качества на моста, общата му носимоспособност за експлоатационното натоварване и способността му да понася действието на атакуващите агенти на средата за пълния му експлоатационен живот.

Изпълнител: „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“АД

Проектант: „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“АД

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО: 1 500 000 лв (без ДДС)

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СН: 50 000 лв (без ДДС)

МОСТЪТ НАД РЕКА ДЖЕРМАН ПРИ КМ 62+700≡331+160 НА АМ „СТРУМА“ е въведен в експлотация с РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на 10.01.2020г.