За нас


История

„Пътинвестинженеринг” АД София е фирма, основана с Решение № 27786 на Софийски градски съд от 06.12.1991 г. и е регистрирана под партиден № 167/ДВ № 12/1992 година Фирмата е правоприемник на Главна дирекция за изграждане и основен ремонт на пътни обекти — гр. София, създадена през 1976 година.

Лиценз и сертификати

Лиценз за Оценяване на Съответствието на Инвестиционните Проекти и Упражняване на Строителен Надзор № ЛК- 000069/ 21.04.2010 издаден от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройство по Закона за Устройство на Територията.

 • БДС ЕN ISO 9001:2008;
 • БДС ЕN ISO 14001:2005;
 • BS OHSAS 18001:2007

Сертификати за внедряване и прилагане на интегрирана система за управление - оценяване на съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор, отчуждителни процедури издаден от ТЮФ Рейланд, България качество.

  Членства:
 • Българската Строителна Камара
 • Българската Браншова Камара Пътища
 • Българската Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти (БААИК)
 • Европейската Федерация на Асоциациите за Инженерно Консултиране (EFCA)
 • Международната Федерация на Инженерите Консултанти (ФИДИК)

Дъщерни предприятия

„Пътинвестинженеринг” АД притежава 100% от капитала на „Пътпроект” ЕООД.

„Пътинвестинженеринг” АД притежава 100% от капитала на Независима строителна лаборатория „Инфраструктура” ЕООД.

Персонал и Управление

Структурата на фирмата е отворена, продиктувана от необходимостта за най-добри практически решения при осъществяване на инвестиционния процес.

Във фирмата работят 101 постоянни експерти и сътрудници, от които 74 са високо квалифицирани специалисти. Разполагаме и с 397 висококвалифицирани специалисти включени в списъка от правоспособни физически лица, заверен от МРРБ които наемаме при нужда за решаване на конкретни задачи.

Офиси

„Пътинвестинженеринг” АД, предоставя инженерингови услуги във всички сфери на обществената и частна инфраструктура Постоянното значително нарастване на обема на услугите, извършвани от наложи да бъде извършено преструктуриране. С решение от 03.11.2006 г. на Софийски градски съд са създадени пет Главни регионални офиса, управлявани от Прокуристи.

 • Главен регионален офис София, включва областите София, Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Ботевград.
 • Главен регионален офис В.Търново, включва областите В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
 • Главен регионален офис Шумен, включва областите Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Добрич и Варна.
 • Главен регионален офис Сливен, включва областите Сливен, Бургас, Ямбол и Ст. Загора.
 • Главен регионален офис Пловдив, включва областите Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян и Пазарджик.