Укрепване на свлачищни процеси на АМ Хемус


Укрепване на свлачищни процеси на АМ Хемус при км 26+050


• Начало на строителство - 16.06.2014г.

• Край на строителство - 15.10.2015 г. (по договор); Констативен акт обр. 15 - 20.10.2015г.

• Протокол 16 – 28.12.2015г.Разрешение за ползване: 30.12.2015г.

• Срок на обекта – 180 календарни дни- Констативен акт обр. 15 - 20.10.2015г.

• Строител: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Варна

• СН: „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

• Проектант: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Варна

• Стойност по договора за строителство: 1 835 999лева без ДДС

• Стойност на договора за СН: 66200 лева без ДДС

С цел предотвратяване увеличаването на свлачищни деформации, които са се появили на част от укрепителното съоръжение на левия откос на републикански път I-1, в участъка от АМ”Хемус” при км 26+050 са извършени укрепителни мероприятия за стабилизиране на откоса чрез изграждне на силова укрепителна конструкция в основата на разрушения откос; противоерозионни мероприятия и отводнителни съоръжения за ограничване достъпа на вода до скалния масив.