III-663 "Чирпан - Симеоновград"


ЛОТ 20 Рехабилитация на път III-663 "Чирпан - Симеоновград" участъци от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Участък от км 15+220 до км 28+913.25

Началото на участъка – км 15+220 е на територията на ОПУ гр. Стара Загора и представлява сечение в прав участък на около 220м преди кръстовището за с.Великан. Краят му – км 28+913.25 е на територията на ОПУ гр. Хасково и представлява началото на рехабилитирания участък от пътя в град Димитровград. Участъкът е с обща дължина 13 693.25м

Участък от км 31+742 до км 33+364.30

Началото на участъка – км 31+742 е на територията на ОПУ гр. Хасково и представлява край на рехабилитирания участък от пътя в град Димитровград. Краят му – км 33+364.30 е на територията на ОПУ гр.Хасково и е при пътно кръстовище с пътI-5 „СтараЗагора – Хасково“, начало на дублиране с Път I-5. Участъкът е с обща дължина 1 622.30 м.

Участъците попадат изцяло на територията на област Хасково.

Строител: „АБ” АД ГР.ХАСКОВО

Проектант: „ПЪТПРОЕКТ” ЕООД, ГР. СОФИЯ

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Начало на строителството: 02.07.2018 г.

Срок на изпълнение: 18 месеца

Стойност на договора за строителство: 9 004 250, 42 лв (без ДДС)

Стойност на договора за СН: 140 016, 44 лв (без ДДС)

ЛОТ 20 Рехабилитация на път III-663 "Чирпан - Симеоновград" участъци от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 е въведен в експлотация с РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на 27.12.2019г..