III-663 "Чирпан - Симеоновград"


ЛОТ 21 Рехабилитация на път III-663 "Чирпан - Симеоновград" участък от км 34+600 до км 54+835.61 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Участъкът се намира изцяло в Област Хасково, респективно на територията на ОПУ гр.Хасково и преминава през две общини - Димитровград и Симеоновград.

Начало на Участъка е при км 34+600 и представлява края на дублиране с Път I-5 „Стара Загора – Хасково“ и кръстовище за град Симеоновград.

Краят на участъка – км 54+835.61 представлява краят на Път III-663 в град Симеоновград и пресичане с рехабилитирания Път III-554 "Гълъбово-Харманли".

Участъкът е с обща дължина 20 235.61 м.

Строител: ДЗЗД „АПП Пътища” гр.Пловдив

Проектант: „ПЪТПРОЕКТ” ЕООД, ГР. СОФИЯ

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Начало на строителството: 02.07.2018 г.

Срок на изпълнение: 18 месеца

Стойност на договора за строителство: 10 822 672,09 лв (без ДДС)

Стойност на договора за СН: 185 238,00 лв (без ДДС)

ЛОТ 21 Рехабилитация на път III-663 "Чирпан - Симеоновград" участък от км 34+600 до км 54+835.61 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 е въведен в експлотация с РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ на 27.01.2020г.