Рехабилитация на път до площадка „Радиана”


Рехабилитация на пътя за достъп до площадка „Радиана”, R Project 4F-1, Община Козлодуй

Възложител: Държавно предприятие радиоактивни отпадъци (ДПРАО)

Изпълнител, Строител и Проектант: „Агромах” ЕООД

Независим строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД


Договор: № IC 2017001 от 15.03.2017 г. за независим строителен надзор

Договорна сума за консултантски услуги е до € 120 021,51 (сто и двадесет хиляди двадесет и едно евра и петдесет и един цент) или нейния еквивалент.

Обектът се финансира по силата на Споразумение за безвъзмездна помощ между Европейската банка за възстановяване и развитие и ДПРАО, Споразумение № 035С/28.06.2016 г..


Начална дата: 15.03.2017 г.

Крайна дата: До издаване на Разрешение на ползване за обекта

<< Обратно към обекти