Лот 25 Път ІІ-37 Батак–Доспат


Проект BG161PO001/2.1-01/2007/001-024 „Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак–Доспат от км 185+487.09 до км 211+137,82 област Пазарджик и Смолян

<< Обратно към обекти