Път III-208 „Провадия – Дъскотна Айтос”


Път III-208 „Провадия – Дъскотна Айтос”

BG16RFOP001-7.001-0017 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020г.

Строеж: „Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-208 „Провадия – Дъскотна Айтос” от км 49+184 до км 56+320 и от км 56+496,50 до км 82+749,23”

<< Обратно към обекти