II-14 Укрепване на свлачище


Укрепване на свлачище на републикански път II-14 „о.п. Видин – Кула - Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260

Договор № РД-36-3/19.02.2018 г. за консултантски услуги в пълен обем, сключен между Агенция „Пътна инфраструктура” и „Пътинвест инженеринг” АД

Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” АД, гр. София;

Строител: „ИСА 2000” ЕООД, гр. София;

Проектант: „РУТЕКС“ ООД, гр.София;

Стойност на договора за строителство: 2 111 696,65 (два милиона сто и единадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и 65 стотинки) лева без ДДС и е в размер 2 534 035,98 (два милиона петстотин тридесет и четири хиляди тридесет и пет лева и 98 стотинки) лева с ДДС;

Стойност на договора за строителен надзор: 32 820 (тридесет и две хиляди осемстотин и двадесет лева) лева без ДДС и е в размер 39 384 (тридесет и девет хиляди триста осемдесет и четири лева) лева с ДДС;